Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli služby grafikli (dostupné na www.grafikli.cz) ze Smluv o poskytování Služeb uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele nebo uzavřených prostřednictvím emailu.

1.2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1.3. Tyto Podmínky neobsahují žádné ujednání o smluvní pokutě k tíži Uživatele. Uživatel ovšem ze zákona odpovídá za újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou Poskytovateli v důsledku porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito Podmínkami.

2. Definice

2.1. Obsah pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.2. Poskytovatelem je společnost Colorbee, s.r.o., IČ: 27914950, se sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6 - Veleslavín zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C.126204.

2.3. Ceník je informace o výši úhrady za užívání Služeb. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na Webovém rozhraní.

2.4. Doplňkovou službou se rozumí zejména služby a činnosti neuvedené na Webovém rozhraní.

2.5. GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.6. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.7. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., přičemž se může jednat i o díla třetích osob. Uživatel vždy odpovídá za to, že Obsah Uživatele neporušuje práva třetích osob (zejména autorská).

2.8. Obsah Služby představuje Obsah Poskytovatele a Obsah Uživatele.

2.9. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.10. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Colorbee, s.r.o. pro poskytování služeb grafikli.

2.11. grafikli je Služba spočívající v zajištění grafických a kodérských prací. Popis Služby a varianty užití, návody a doporučení Poskytovatele jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele www.grafikli.cz.

2.12. Smlouvou o poskytování Služby (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2.13. Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.

2.14. Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.grafikli.cz provozované Poskytovatelem.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Na Webovém rozhraní jsou uvedeny základní verze Služby, včetně jejich obsahu a popisu hlavních vlastností jednotlivých variant. Prezentace Služby uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy (ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

3.2. Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Uživatele ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailu Poskytovatele. Objednávku je možné učinit prostřednictvím:
(a) Webového rozhraní;
(b) emailové komunikace s Poskytovatelem;
(c) telefonické komunikace s Poskytovatelem.

3.3. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

3.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.5. Pro vyloučení pochybností lze některé podmínky v rámci těchto Podmínek měnit obsahem Smlouvy o poskytování služeb.

4. Poskytování služby

4.1. Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném tarifu a režimu ode dne řádného uhrazení ceny za Službu.

4.2. Uživatel si může v průběhu využívání Služby kdykoli měnit tarif pro příští předplacené období, a to vyplněním a odesláním objednávkového formuláře nebo kontaktováním zákaznické podpory. Uživatel bere na vědomí, že změna tarifu je účinná nejdříve v příštím předplaceném období. Uživatel zároveň bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen provést změnu tarifu dříve, než pro příští předplacené období, přičemž není vyloučeno, že Poskytovatel vyhoví Uživateli a provede změnu již v probíhajícím období.

4.3. Poskytovatel je oprávněn měnit veškeré parametry tarifů, a to s účinnosti nejdříve pro příští předplacené období.

4.4. Provedením objednávky Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
a) je svéprávný a plně způsobilý k právnímu jednání,
b) veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
c) nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy,
d) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
e) neprovede objednávku, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů a bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se Smlouvou a těmito Podmínkami a s oprávněnými zájmy Poskytovatele,
f) bude při užívání Služby respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,
g) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě).

4.5. Uživateli se výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah uživatele, který:
a) porušuje práva duševního vlastnictví třetích osob,
b) naplňuje nekalosoutěžní jednání,
c) podněcuje nebo směřuje k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele,
d) svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporuje nebo podněcuje ke zneužívání takových látek,
e) vyhrožuje jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody, hanobí některý národ, jeho jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
f) podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,
g) obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
h) umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
i) obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť či zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
j) popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
k) je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

4.6. Pokud Uživatel poruší čl. 4.4 nebo 4.5 Podmínek, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za obsah Obsahu uživatele (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

5. Cena služeb a způsob úhrady

5.1. Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku.

5.2. Úhrada za Službu se provádí předem a je nevratná. Uživatel hradí Službu předem na základě (zálohové) výzvy k platbě vystavené Poskytovatelem dle zvoleného tarifu a frekvence platby se splatností sedm (7) dní (není-li dohodnuto jinak).

5.3. Výzva k platbě je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem Uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail Uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli výzva k platbě prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení zálohové výzvy k platbě. Výzva k platbě se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

5.4. Pokud Uživatel v rámci předplaceného období překročí limit zakoupené Služby, je mu Poskytovatelem na konci předplaceného období zaslána faktura, ve které Poskytovatel zúčtuje rozdíl mezi částkami za zakoupený tarif a tarif skutečně využitý v uplynulém měsíci. O překročení je Uživatel informován emailem.

5.5. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v rozsahu, ve kterém je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním dané Služby, ačkoliv byl k úhradě vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k úhradě v délce minimálně sedm (7) dní.

5.6. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel, který není spotřebitelem, zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.7. Cenu Služby hradí Uživatel bezhotovostně, převodem z účtu. Poskytovatel si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

5.8. Ukončení opakovaných plateb může Uživatel provést kdykoliv kontaktováním Poskytovatele nebo oznámením na e-mail Poskytovatele. Další platba se již strhávat nebude.

5.9. Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Služby.

5.10. Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny dle svého uvážení.

6. Doba trvání poskytování služeb

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v těchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak, a může skončit některým z následujících způsobů:
a) dohodou stran ke dni uvedenému v takové dohodě;
b) výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně;
c) odstoupením od Smlouvy dle čl. 7 Podmínek.

6.2. V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. V případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou zákonem nebo Smlouvou nebo je v prodlení déle než 30 dnů s jakoukoliv platbou za Službu, má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy odstoupit okamžitě.

7.2. Poskytovatel má také právo po předchozím upozornění a stanovení lhůty k nápravě, pokud je to možné, odstoupit v případě kdy se Uživatel dopustí při používání Služby hrubého porušení dobrých mravů a dalších etických a morálních zásad, které jsou obecně uznávané.

7.3. Uživateli v případě odstoupení od Smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvótní části zaplacené ceny za využívání Služby.

7.4. Uživatel je oprávněn reklamovat Služby, doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

7.5. Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to kontaktováním Poskytovatele písemně nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Uživatel si může vybrat poskytnutí náhradní Služby nebo bezplatné prodloužení předplaceného období, případně může od Smlouvy odstoupit. Pokud využije reklamaci formou emailové korespondence, kontaktuje Poskytovatele na adrese info@grafikli.cz.

7.6. Poskytovatel rozhodne o reklamaci do čtrnácti (14) dnů. O tomto bude Uživatele informovat emailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti (30) dnů.

7.7. Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Službu za posledních 30 dnů předplatného.

8.2. Poskytovatel dále Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškozeného či neúplného e-mailu.

8.3. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

8.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání Webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní a Službu a užívat Webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9. Ostatní

9.1. Objednatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení poskytovatelem na jeho adresu či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně na adrese poskytovatele Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6 – Veleslavín.

9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu.

9.3. Odlišná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanovením těchto podmínek.

9.4. Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.

© 2019 – 2023 Colorbee, s.r.o.

Designed by grafikli.cz in Prague