Shop: Licenční smlouva

1. Definice

1.1 V této Smlouvě "Předmět licence" znamená grafické dílo, stejně jako zmenšený náhled těchto grafických děl.

1.2. "Poskytovatelem" je společnost Colorbee, s.r.o., IČ: 27914950, se sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6 - Veleslavín zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C.126204.

1.3. "Ceník" je informace o výši úhrady za poskytnutí Licence. Cena Licence je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na Webovém rozhraní.

1.4. "Doplňkovou službou" se rozumí zejména služby a činnosti neuvedené na Webovém rozhraní.

1.5. "GDPR" se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1.6. "Webové rozhraní" je rozhraní umístěné na stránce www.grafikli.cz provozované Poskytovatelem.

2. Licence

2.1 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli k Předmětu licence nevýhradní licenci, a to územně neomezenou, na dobu neurčitou (dále jako „Licence“).

2.2 Licence je udělena pro všechny způsoby užití.

2.3 Nabyvatel nemá právo udělit třetím osobám podlicenci(e).

2.4 Nabyvatel nemá právo postoupit Licenci bez souhlasu Poskytovatele.

2.5 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedené Licence, včetně všech práv v tomto článku uvedených.

3. Trvání Smlouvy

3.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání Licence podle čl. 2 této Smlouvy.

4. Odměna za Licenci a způsob úhrady

4.1 Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci za úplatu.

4.2 Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Licenci cenu stanovenou v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku (dále jako „Odměna“).

4.3. Úhrada za Licenci se provádí předem a je nevratná. Nabyvatel hradí Licenci předem na základě (zálohové) výzvy k platbě vystavené Poskytovatelem se splatností sedm (7) dní (není-li dohodnuto jinak).

4.4. Výzva k platbě je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem Nabyvateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail Nabyvatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Nabyvateli výzva k platbě prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Nabyvateli po uhrazení zálohové výzvy k platbě. Výzva k platbě se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

4.5. Cenu Licence hradí Nabyvatel bezhotovostně, převodem z účtu. Poskytovatel si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

4.6. Nabyvatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Licence.

4.7. Poskytovatel může poskytnout Nabyvateli slevy a bonusy z ceny dle svého uvážení.

5. Výpověď

5.1 Smluvní strany mají právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

5.2 Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet den následující po dni, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

5.3 Licence končí uplynutím výpovědní doby.

6. Odstoupení od Smlouvy

6.1 Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

6.1.1 Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;

6.1.2 Prohlášení Poskytovatele uvedené v odst. 2.5 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.

6.2 Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

6.2.1 Nabyvatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než 14 dní;

6.2.2 Nabyvatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Nabyvatele a/nebo Nabyvatel vstoupí do insolvence;

6.2.3 Nabyvatel poruší podmínky Licence uvedené v čl. 2 této Smlouvy.

6.3 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

6.4 V případě odstoupení nejsou Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

7. Rozhodné právo

7.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2358 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

8.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.

8.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.

8.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

8.5 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.

8.6. Tato Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Nabyvatele ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailu Poskytovatele. Objednávku je možné učinit prostřednictvím:
(a) Webového rozhraní;
(b) emailové komunikace s Poskytovatelem;
(c) telefonické komunikace s Poskytovatelem.

8.7. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

8.8. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Nabyvatel sám. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1. Použití Licence je na vlastní riziko Nabyvatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Licence či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Licenci.

9.2. Poskytovatel dále Nabyvateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Nabyvateli vznikne v souvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškozeného či neúplného e-mailu.

9.3. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Licence užívané Nabyvatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

9.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Licence nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání Webového rozhraní a Licence nesmí Nabyvatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Nabyvateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní a Licenci a užívat Webové rozhraní či Licenci nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10. Ostatní

10.1. Nabyvatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení Poskytovatelem na jeho adresu či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně na adrese poskytovatele Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6 – Veleslavín.

10.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Nabyvatele k Webovému rozhraní.

10.3. Odlišná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanovením těchto podmínek.

10.4. Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla Poskytovatele.

Používáme cookies pro lepší uživatelský zážitek. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas a zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

© 2019 – 2021 Colorbee, s.r.o.

Design by grafikli.cz